Sunt eligibile proiectele de tineret care:

 • se înscriu în tema și prioritățile stabilite pentru concursuri, prevăzute în anunțul de participare;
 • cuprind doar tipurile de activități eligibile pentru concurs *;
 • sunt depuse de solicitanți eligibili;
 • d) au ca beneficiari: (1) în proporție de 100% tineri, definiți conform Legii tinerilor nr. 350/2006, având vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani; (2) minimum 80% dintre participanții (beneficiari, echipă de management, experți în cadrul proiectului, etc.) la proiecte să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani; 
 • asigură contribuția proprie și/sau atrasă de minimum 10% din valoarea proiectului de tineret (în bani şi/sau valorizată);
 • se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în anunțul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul MTS/DJST;
 • sunt însoțite de declarația de integritate semnată de reprezentantul legal al ONG conform modelului din Anexa nr. 2 la Metodologie;
 • sunt însoțite de declarația pe propria răspundere conform căreia proiectul nu beneficiază/ nu au beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB/alte fonduri publice, conform modelului din Anexa nr.2.1., iar în cazul în care a contractat, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la MTS/DJTS/DTSMB, nivelul total al finanţării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul MTS/DJTS/DTSMB, declarație conform modelului din Anexa nr.2.2 ;
 • sunt depuse pe formularul de finanțare, conform Anexei nr. 1 la Metodologie;
 • propune beneficiari exclusiv din județul în care se organizează concursul local de proiecte - Brasov,
 • respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanțate de MTS.

*Activitati eligibile:

a) cursuri/stagii;

b) concursuri;

c) festivaluri;

d) cinemateci/videoteci;

e) campanii; caravane;

f) expoziții; târguri;

g) activități culturale;

h) cluburi de tineret;

i) seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferințe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;

j) centre de resurse;

k) bănci și baze de date, biblioteci electronice; pagini web și platforme online; pagini web și platforme educaționale web și mobile;

l) schimburi de experiență la nivel național (inclusiv schimburi de tineri la nivel național, schimburi de experienţă între organizații la nivel național, etc.);

m) tabere;

n) școli de vară;

o) consiliere și consultanță.