(1) Solicitanții depun în plic sigilat, următoarele: 

(1.1.) Documente depuse în original, în format fizic:

a) Formularul de finanţare (Anexa nr. 1);

b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul de stat;

c) Declarația de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din Anexa nr. 2;

d) Declarația pe propria răspundere conform căreia proiectul nu beneficiază/ nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB alte fonduri publice, conform modelului din Anexa nr. 2.1, iar în cazul în care solicitantul a contractat, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la MTS, nivelul total al finanţării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul MTS, declarație conform modelului din Anexa nr.2.2;

e) Extrasul din Registrul special al asociaților și fundațiilor, în cazul asociațiilor și fundațiilor pentru asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

(1.2.) Documente depuse pe CD/DVD/memory stick, scanate în format pdf:

a) Certificatul de Înregistrare Fiscală;

b) Acordul de parteneriat (dacă este cazul);

c) CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experiența specifică activităților proiectului depus.

(1.3.) Documente depuse pe CD/DVD/memory stick, în format word:

a) Formularul de finanţare (Anexa nr. 1).

(2) Documentele se depun în termenul stabilit prin anunțul de participare, cu respectarea ultimei zile de depunere - 6 iunie 2017 - ca fiind ziua în care plicurile sunt înregistrate la DJST inclusiv pentru documentele trimise prin poștă sau curier.

(3) Documentele se depun la DJST Brasov în plic sigilat, sau se transmit prin poștă sau curier, cu mențiunea „Pentru Concursul local de proiecte de tineret” la adresa DJST BRAȘOV, Str.Suișul Castelului Nr.1-3, Brasov.